اطلس رمان
دانلود رمان های خارجی
اطلس رمان
دانلود رمان بال های سیاه pdf از راپونزل لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بال های سیاه pdf از راپونزل لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان راپونزل مـیباشـد

موضوع رمان:رمزآلود/عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان بال های سیاه

رز دختری بی قـیـد و بند به مسائل اخلاقـی است . او که به واسطه ی تربیت نامناسب و نبودن مادر و پدری

دلسوز در کنارش به دختری با خصوصیات و ویژگی های رفتاری ناهنجار و غلط تبدیل شـده است،فطرت

پاکش هرلحظه او را به سمت خـوبی هایی مـی کشـد که هیچ اشنایی با انها ندارد  زندگی او دستخـوش

تغییراتی مـیشود که بایـد دیـد آیا این تغییرات به نفع اوست یا به ضررش…..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همزاد من فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان بال های سیاه

ﭘﮏ دوم رو ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺎرك ﮔﺮون ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ و آروم ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش رو ﺗﻮي

ﺟﺎﺳﯿﮕﺎري ﺗﮑﻮن ﻣﯿﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻟﻤﺴﯿﺸﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎم دوﺳﺘﺶ ﺗﺎ

ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ اﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ.ﺻﺪاي ﺑﯿﮋن ﺷﻤﺲ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺸﻮن ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ

ﺳﺮ از ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺑﺮداره و ﺑﻪ اون ﭘﯿﺮﻣﺮد رﯾﺶ ﺑﺰي ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎي ﺟﻠﻮي ﺳﺮش رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد

ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺪر ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮزش ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻪ////. ﺷﻤﺲ ﺳﺮﻓﻪ ي ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰرﮔﺰاد

ﺣﻮاﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻪ؟ رز ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺋﻪ ﺷﻤﺲ. ..زود ﺑﺎش ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺷﻤﺲ

ﺳﺮي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺣﻮاﺳﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﮑﻮن داد و ﺑﺴﻢ اﷲ اي ﮔﻔﺖ و اداﻣﻪ داد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس راﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺰاد ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي اﯾﺸﻮن

رو ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻦ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻤﺸﻮن ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﻧﺪه ﺑﺸﻪ رو ﺑﻪ ﺻﻤﻊ و ﺑﺼﺮﺗﻮن

ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ… ﺻﺪاي زن ﺗﻨﺎردﯾﻪ ﮐﻪ اروم و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪش ﭼﯽ ﺑﻬﺶ رﺳﯿﺪه

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ زود ﺑﺎش ﺷﻤﺲ ﭘﺎﮐﺖ رو ﺑﺎز ﮐﻦ و وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ رو ﺑﺨﻮن اﯾﻦ رز ﺑﻮد ﮐﻪ روي ﺳﻮﮔﻞ

ﻧﺎﻣﺎدرﯾﺶﮐﻪ از

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

کامنت ها
ارسال کامنت برای این مطلب بسته شده است !
موضوعات
    درباره سایت
    توضیح کوتاه درباره سایت
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " اطلس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.