اطلس رمان
دانلود رمان های خارجی
اطلس رمان
دانلود رمان زیبایم را کشت pdf از پرشنگ طاعتی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زیبایم را کشت pdf از پرشنگ طاعتی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پرشنگ طاعتی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان زیبایم را کشت

عماد مردی که دیوانه‌وار عاشق آوینا است اما آوینا خـودش نامزد داره

شب عروسی آوینا عماد به صورت آوینا اسیـد مـی‌پاشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان زیبایم را کشت

  ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﭘﺎرک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽ رود و

در را ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻨﺪ   ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و

ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺧﻮدش را از او ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪش ﯾﺎدش ﻣﯽ آﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﯾﺎد اورﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﻧﻔﺮت و ﺗﺮس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺷﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ او    ! را ﮐﻤﯽ ﻋﺬاب دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻤﺪ ﻣﯽ رود

ﺗﺎ ﻟﺒﺎس و ﺣﻮﻟﻪ اش را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﺪای ﻧﺤﺴﺶ را ﺑﺸﻨﻮد

ﮐﺎش ﺷﺐ ﻫﺎ ﻫﻢﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﯾﺎ در راه ﺗﺼﺎدف ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﻣﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد زﯾﺎدی ﺳﮓ ﺟﺎن اﺳﺖ!

آوﯾﻨﺎ ﻋﺰﯾﺰم در رو ﺑﺎزﮐﻦ ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ﻧﺬاری ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ، ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺎﻫﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﻟﻄﻔﺎ در رو ﺑﺎز ﮐﻦ

ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻨﻈﺮش اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺘﯽ ارزش ﺟﻮاب دادن ﻫﻢ ﻧﺪارد! ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺮدک رواﻧﯽ

ﻟﮕﺪی ﺑﻪ در ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮد آوﯾﻨﺎ! ﻃﺮف ﺣﻤﺎم ﻣﯽ رود   ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺶ

را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ زﯾﺮ دوش ﻣﯽ رود   ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﺶ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻫﺪﻓﺶ اﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ﻧﺤﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

کامنت ها
ارسال کامنت برای این مطلب بسته شده است !
موضوعات
    درباره سایت
    توضیح کوتاه درباره سایت
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " اطلس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.