اطلس رمان
دانلود رمان های خارجی
اطلس رمان
دانلود رمان شیرینی یک تلخی pdf از یگانه با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شیرینی یک تلخی pdf از یگـانه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یگـانه مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان شیرینی یک تلخی

درمورد دختریه که طی یکسری از بی فکری ها ده سال از زادگـاهش دور مـیمونه اما

سرنوشت بعد ازین ده سال چیز دیگری برایش رقم مـیزند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان یک مشت خالی از زندگی یگـانه

قسمت اول رمان شیرینی یک تلخی

ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:ﺗﺮﻧﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﺠﺎﯾﯽ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮم را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم:وای ﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫ ﺧﺒﺮه ﭘﺪر ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮد

ﮔﻔﺖ:ﻗﺮاره ﺑﺮﯾﻢ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:ﺧﺐ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮش ﺑﮕﺬره ﻣﺎﻣﺎن ﻣﺜﻞ

ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﺮش ﮐﺮد:اﯾﻨﺪﻓﻌﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻼﻓﮕﯽ دﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﻮھﺎم ﮐﺮدم:ﭼﺮا وﻗﺘﯽ

ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﺟﻮاﺑﻢ ﭼﯿﮫ ﺑﺎزم ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺪﯾﻦ ﭘﺪر:اﻣﺎ دﺧﺘﺮم اﯾﻨﺪﻓﻌﮫ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﮫ ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم

ﺟﻮن ﺧﻮب ﻧﯿﺲ ﺗﻮ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮای ارزو ﺑﮫ دل از دﻧﯿﺎ ﺑﺮه ! ﻣﺎﻣﺎن ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎزک ﮐﺮد و

اداﻣﮫ ی ﺣﺮف ﭘﺪر را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:ﻏﯿﺮ اﯾﻦ، ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻐﻤﮫ ھﻢ ھﺴﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺎﻧﻮم ﺟﻮن ﻣﯿﮕﮫ

دوس داره ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﺶ ھﻤﮫ ﻧﻮه ھﺎﺷﻮ ﺗﻮ رﺧﺖ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﮫ واﺳﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﻐﻤﮫ ﻣﺮاﺳﻤﺸﻮ ﺟﻠﻮ

اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺮاﺷﯽ ﮔﻔﺘﻢ:ﺣﺎﻻ اﮔﮫ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻧﯿﺎم ﻋﺮوﺳﯿﮫ ﻧﻐﻤﮫ ﺑﮭﻢ ﻣﯿﺨﻮره ﻣﺎدر ﻣﻦ

ﺗﻮ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺪوﻧﯽ اﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاره ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮم

ﻣﺎﻣﺎن:ﻟﻮس ﻧﺸﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﮫ ﺗﻘﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻗﯽ ﻣﯿﺨﻮره ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﯿﺪوﻧﻢ داری

ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎرﯾﻮ از ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻧﮕﺎه آن روز ﭘﺪر و ﻣﺎدرم طﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎی ھﯿﭻ

ﻋﺬری را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺖ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺠﺎب ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﺷﺪم ﻣﺎﻣﺎن:ﺗﺮﻧﻢ ﺑﺎز ﺗﻮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی

ھﯿﭽﯽ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻣﺎن ﭼﺸﺎﺷﻮ رﯾﺰ ﮐﺮد:ﭘﺲ اﮔﮫ ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺲ ﭘﺎﺷﻮ ﭼﻤﺪوﻧﺘﻮ ﺑﺒﻨﺪ

ﭼﻤﺪون ! ! ﻣﮕﮫ ﻗﺮاره ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ ﭘﺪر ﻋﯿﻨﮑﺶ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ داد و ﮔﻔﺖ:

رﻓﺘﻨﻤﻮن…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

کامنت ها
ارسال کامنت برای این مطلب بسته شده است !
موضوعات
    درباره سایت
    توضیح کوتاه درباره سایت
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " اطلس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.