اطلس رمان
دانلود رمان های خارجی
اطلس رمان
دانلود رمان قلبم سهم تو چشمات مال من pdf از مهسا حسین زاده مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من pdf از مهسا حسین زاده مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا حسین زاده مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من

درمورد دختریه به اسم مهسا که با یه خـواننده ازدواج کرده و زندگی خـوبی داره

اما اون برای این زندگی تاوانی داده و همه چیز رو رها کرده

اما در آینده همـین

رمان پیشنهادی:دانلود رمان باوان رویا نیکپور

قسمت اول رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من

ﺑﺎ ﻧﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم زد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم
ﻏﻠﻄﯽ زدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ زدم و دﺳﺘﻢ رو ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم

آروم ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﻧﻮازش ﮐﺮدم آﺧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدم و اﻧﮕﺸﺘﻤﻮ

ﮐﺸﯿﺪم رو ﻟﺒﺶ ﻫﻮووم ﭼﻪ ﻧﺮم ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ آروم اﻧﮕﺸﺘﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﯿﺪاري؟

ﻃﺎق ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:آره ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺮم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو اﻣﺎده ﮐﻨﻢ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﺷﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ رو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮد دور ﮐﻤﺮم و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻧﻢ ﺷﺪ

ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺸﻤﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ:وﻟﺶ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰم ﯾﮑﻢ دﯾﮕﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮن ﮔﻔﺘﻢ:آﺧﻪ ﮔﺸﻨﻤﻪ

ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺧﻮدم ﻣﯿﺮم ﺑﺮات اﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم رو ﺗﻮ آﻏﻮﺷﺶ ﺟﺎ دادم ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه

ﺳﺮم رو رو ﺳﯿﻨﻪ اش ﺟﺎ دادم و ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎه رو ﻟﺒﺎم ﮐﺎﺷﺖ و

آروم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اااااا اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﻢ ﭘﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮرﯾﺶ

ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم و اول رﻓﺘﻢ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺑﻌﺪاز ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﮐﺎرم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﻤﻮ

ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺎب ﺷﻠﻮارك ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻫﺎم رو ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ زدم و اوﻧﺎرو ﺑﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻫﻮووم ﭼﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ي ﮐﺎﻣﻠﯽ دﻟﻢ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

کامنت ها
ارسال کامنت برای این مطلب بسته شده است !
موضوعات
    درباره سایت
    توضیح کوتاه درباره سایت
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " اطلس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.